Teneinde zijn taak op professionele wijze te kunnen uitvoeren, dient CommV BCCU over persoonlijke gegevens te beschikken van zijn cliënten. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de diensten van het kantoor en boekhouding CommV BCCU

Bij iedere verwerking van uw gegevens wordt de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen.

• De bestuurder is de verwerkingsverantwoordelijke binnen het bedrijf CommV. BCCU, Gistelse Steenweg 113A, 8200 Brugge.

• De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor de administratieve en boekhoudkundige taken. Zij worden in geen enkel geval aangewend voor andere doeleinden, tenzij specifiek gemeld.

• Binnen het bedrijf van CommV. BCCU kan alleen de gegevensverantwoordelijke deze gegevens inkijken, beheren of aanpassen.

• CommV. BCCU houdt de gegevens van de cliënt bij gedurende de volledige duurtijd van de overeenkomst alsook gedurende de wettelijke bewaringsplicht na de beëindiging van de overeenkomst en dit conform het Burgerlijk Wetboek.

• U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die CommV. BCCU over uw persoon bijhoudt. Hiervoor kan u steeds bij haar terecht.

Volgende gegevens worden verwerkt en bijgehouden:

  • Volledige naam en voornaam, dit voor administratie en boekhouding.
  • Adres, dit voor administratie en boekhouding.
  • Telefoon, dit voor noodgeval, administratie en boekhouding.
  • Mailadres, dit voor noodgeval, administratie en boekhouding.
  • Elektronisch verkeer zoals mail, chat en andere berichten, dit voor administratie en boekhouding.
  • Nummerplaat en eventueel type voertuig, dit voor analyse.

U heeft het recht om uw gegevens te (laten) verbeteren.

U heeft ook het recht om uw gegevens te laten wissen. Indien u hiervoor kiest, kan de dienstverlening van het bedrijf niet meer verder gezet worden en betekent dit de onmiddellijke stopzetting van de samenwerking De gegevens die in de periode voor dit wissen werden verwerkt blijven rechtmatig geldig.

U heeft het recht om uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand, met als doel deze over te dragen aan derden.

De cliënt dient wel steeds in te staan voor de administratieve kosten dewelke gepaard kunnen gaan met het uitoefenen van zijn rechten inzake privacy (bv. administratiekosten, kopiekosten, edm…)

• Voor alle uw vragen en opmerkingen kan u steeds terecht bij Privacycommissie : Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. 02/274 48 00, Fax. 02/274 48 35, Comission@privacycommission.be

• De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om de diensten aan te bieden waarop de cliënt recht heeft bij het verbruik dat door CommV. BCCU word aangeboden.

• Door het toevertrouwen van zijn/haar persoonlijke gegevens aan het kantoor van CommV. BCCU gaat de cliënt akkoord met het opnemen en verwerken van persoonlijke gegevens, nodig voor de behandeling van zijn/haar noden en belangen.